Chống tắc Silo than

05/09/2023

Chống tắc cho các Silo liệu, Silo than trong nhà máy nhiệt điện

Chống tắc Silo than 3

02/09/2023

Chống tắc cho các Silo liệu, Silo than trong nhà máy nhiệt điện

Chống tắc Silo than 1

02/09/2023

Chống tắc cho các Silo liệu, Silo than trong nhà máy nhiệt điện

Chống tắc Silo than 2

02/09/2023

Chống tắc cho các Silo liệu, Silo than trong nhà máy nhiệt điện

Kiểm tra hệ thống ống lò hơi

02/09/2023

Kiểm tra, đánh giá tình trạng ống lò hơi

Kiểm tra hệ thống ống lò hơi 3

02/09/2023

Kiểm tra, đánh giá tình trạng ống lò hơi

Kiểm tra hệ thống ống lò hơi 1

02/09/2023

Kiểm tra, đánh giá tình trạng ống lò hơi

Kiểm tra hệ thống ống lò hơi 2

02/09/2023

Kiểm tra, đánh giá tình trạng ống lò hơi

GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ