Đào tạo kiến thức thiết bị Jeongwoo

03/09/2023

LG Jsc. thực hiện đào tạo nội bộ kiến thức sản phẩm Jeongwoo

Đào tạo kiến thức thiết bị Rotork

03/09/2023

LG Jsc. thực hiện đào tạo nội bộ kiến thức sản phẩm Rotork

Tin tức