Đào tạo kiến thức thiết bị Jeongwoo

03/09/2023
112 Lượt xem

LG Jsc. thực hiện đào tạo nội bộ kiến thức sản phẩm Jeongwoo

Xem nhanh (Ẩn)

Chúng tôi có chương trình đạo tạo định kỳ các kiến thức sản phẩm hãng Jeongwoo

Ứng dụng: Manufature Industry

Thank you!

Tin tức